Mechanizm podzielonej płatności wprowadzony na podstawie nowelizacji ustawy o VAT zobowiązuje przedsiębiorców będących płatnikami VAT do dzielenia w określonych sytuacjach płatności na kwotę brutto oraz kwotę VAT. Z czym wiąże się stosowanie MPP oraz czy każdą fakturę można zapłacić split payment?

Podstawowe informacje o mechanizmie podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności, czyli inaczej split payment jest rozwiązaniem stosowanym w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami, czyli w relacji firma-firma. Mechanizm ten polega na tym, że nabywca podczas dokonywania płatności za dany towar lub określoną usługę, jest w określonych przypadkach zobowiązany do podzielenia płatności na dwie ściśle określone części. Jedna z nich to płatność na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, na którą trafia wartość netto wskazana na fakturze, druga natomiast to płatność na rachunek VAT, na którą przelewana jest wysokość podatku.

Rachunek VAT przeznaczony do wpływów z faktur, które są objęte mechanizmem podzielonej płatności jest prowadzony przez każdego przedsiębiorcę. Rachunek ten automatycznie wyodrębnia bank, w którym przedsiębiorca posiada rachunek podstawowy. Jeśli przedsiębiorca posiada więcej niż jeden rachunek podstawowy w danym banku, to do każdego z nich bank wydziela przypisany do niego rachunek VAT.

Czy każdą fakturę można zapłacić split payment?

Wiele osób po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności w 2019 roku, zastanawiało się, czy wszystkie faktury można płacić split payment. Warto mieć świadomość, że nie w każdym przypadku zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności ma charakter obowiązkowy. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, stosowanie MPP nie jest obowiązkowe gdy wartość brutto wystawionej przez przedsiębiorcę faktury nie przekracza równowartości 15 tysięcy złotych, a także w sytuacjach gdy:

– transakcja dotyczy produktów mieszanych, a więc na fakturze wyodrębnione są jednocześnie towary i usługi objęte oraz nieobjęte mechanizmem podzielonej płatności (w takim przypadku MPP stosuje się do towarów „wrażliwych” a do pozostałych płatności dokonuje się na starych zasadach),

– gdy transakcja dotyczy potrąceń określonych w przepisach kodeksu cywilnego, a dokładnie w art. 498 ww. ustawy,

– gdy faktura dotyczy należności i transakcji związanych z wykonywaniem umowy o partnerstwie publiczno-prawnym.

W ww. sytuacjach przedsiębiorcy nie mają obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Mogą to oczywiście dalej robić, jednak w takim przypadku zastosowanie mechanizmu split payment będzie odbywało się wyłącznie na zasadach pełnej dobrowolności. W praktyce strony podczas zawierania np. umowy handlowej umieszczają w niej zapis, że płatności regulowane pomiędzy nimi będą dokonywane zgodnie z zasadami MPP. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie miał także zastosowania jeśli jedną ze stron transakcji jest konsument, a także w przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą zwolnioną z podatku VAT.

Dla kogo jest obowiązkowe stosowanie split payment?

Celem wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w określonych sytuacjach pomiędzy przedsiębiorcami było zapewnienie stabilności prowadzenia działalności gospodarczej, możliwość zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego, a także uszczelnienie systemu. Jeśli przedsiębiorca (który jest zobligowany do stosowania split payment) uchyli się od tego obowiązku, musi liczyć się z dotkliwymi karami karno-skarbowymi oraz podatkowymi. Z uwagi na złożoność stosowania MPP coraz więcej firm stosuje dedykowane programy, które automatyzują cały proces oraz zapewniają bezpieczeństwo i działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa np. https://inlogica.com/produkty-i-uslugi/split-payment/.

W celu uniknięcia dotkliwych konsekwencji finansowych warto wiedzieć, w jakich sytuacjach stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest obowiązkowe. Ma to miejsce w przypadku gdy przedsiębiorca jest podatnikiem VAT oraz gdy:

– wartość brutto z faktury przekracza wartość 15 tysięcy złotych i

– gdy przedmiotem sprzedaży lub zakupu są tzw. usługi wrażliwe wymienione enumeratywnie w załączniku do ustawy o podatku towarów i usług.

Załącznik nr 15 do ustawy o podatku towarów i usług wymienia branże oraz usługi, w przypadku których należy stosować obowiązkowo MPP. Są to m.in. sprzedaż pojazdów samochodowych, usług naprawy pojazdów samochodowych, usługi związane z produkcją filmów, roboty budowlane specjalistyczne, dostawa wyrobów ze stali, złota czy srebra, paliw, a także komputerów, telefonów czy telewizorów.